Zelená pro Jílové

Zelení mají v ČR oproti sousednímu Německu pověst příliš radikální ekologické strany. Strana zelených je v jílovském zastupitelstvu již téměř evergreenem, přesto se alespoň stručně pokusím zopakovat některé naše priority pro Jílové a nejbližší okolí v kontextu posledních rozhodnutí zastupitelstva.


Jako klíčové považujeme v novém územním plánu omezení zastavitelných ploch jak komerční tak i rezidenční zástavby. K tomuto se přikláníme zejména kvůli omezené kapacitě veřejných služeb (školství, kanalizace, svoz odpadu) a také kvůli zachování rázu města i krajiny v okolí.

Dalším diskutovaným tématem byl rozpočet města – zde preferujeme jednoznačně investice do majetku města, tak aby bylo město schopné poskytovat kvalitní služby svým občanům. V případě provozních výdajů chceme dosáhnout úspor díky využití nových technologií, centrálního nákupu služeb a také výše uvedených oprav stávajícího majetku (např. vodovod). Těchto cílů se pokoušíme dosáhnout jak v zastupitelstvu, tak i průběžnou kontrolou rozpočtu ve finančním výboru.

V oblasti veřejných služeb preferujeme maximálně nová řešení – například moderní osvětlení, elektronizaci veřejné správy, ale i třeba diskutovaný systém MESOH pro odpadové hospodářství. Ano, systém je složitější oproti stávajícímu stavu, ale ve spolupráci s experty z České zemědělské univerzity pokládáme za vhodné ho alespoň pilotně vyzkoušet, protože motivace k většímu třídění odpadu je krok správným směrem. První data klesajícího objemu komunálního odpadu z konce roku 2018 dávají první důvod k optimismu.

Důležitým tématem, ve kterém vidíme velký prostor pro zlepšení, je komunikace Jílového s přilehlými osadami – Radlík, Studené, Luka, Borek, Kabáty a Kamenná Vrata. Zde se snažíme aktivně se účastnit osadních výborů a v obecné rovině „sbírat“ každodenní podněty a potřeby občanů a na straně druhé vysvětlovat a představovat plány města.

Samostatnou programovou prioritou je pak dálnice D3, o které píše kolega Lažanský v tomto čísle JN.

Věříme tak, že přispějeme společně s ostatními zastupiteli ke zlepšení fungování Jílového jako města a že naše priority budou alespoň zčásti prosazeny.

J.Stachura, SZ