Volební program 2018

DÁLNICE D3, DOPRAVA
• Nesouhlasíme s trasou dálnice D3 na Jílovsku. D3 by zhoršila dopravní situaci v obci a okolí, zhoršila hlukem a smogem zdraví obyvatel a poničila krajinu v okolí města.
• Informovat veřejnost o stavbě dálnice a dopadech stavby na krajinu, aktivní účast města při jednání s ŘSD.
• Zasadit se společně s dalšími obcemi o změnu trasy na krajské/národní úrovni a o zlepšení dopravní situace (koridor Jesenice – metro D).
• Parkovací plochy ve městě – vyhrazená stání pro rezidenty, zachování parkova­cí ploch J. Morávka v parkové úpravě se zelení, parkování v areálu bývalé kotelny na sídlišti za školou, parkovací stání pro mimořádné akce – festivaly, slavnosti apod.
• Dostavba okruhu Lázně – Radlík.
• Podpořit další sladění hromadné dopravy – zejména vlak/autobus (odjezdy), parkovací plochy u nádraží (Luka, Jílové). Obecní kyvadlová doprava k vlakům např. obecním minibusem.
• Snížit silné dopravy v Jílovém, zejména ul. Pražská. Omezení průjezdu nákladní dopravy přes město.
• Omezit dopravu v obytných čtvrtích, zave­dení zón – omezení rychlosti – například ul. Chvojínská, zástavba pod Pepřem, ul. Na Podolí…

OSADY (BOREK, KABÁTY, KAMENNÁ VRATA, LUKA, RADLÍK, STUDENÉ)
• Čištění odpadních vod – podpora moderních domácích ČOV a alternativních zdrojů pitné vody v připojených osadách, motivační podpora pro odvoz odpadních vod.
• Zřídit funkci radní pro osady – předkládat radě podněty osad, plánování investic v osadách, spolupráce s osadními výbory nad jejich potřebami.
• Zlepšení stavu komunikací v přilehlých osadách.

VEŘEJNÝ PROSTOR
• Klíčová role města při plánování veřejné­ho prostoru pro občany a nikoliv podle zájmu investorů.
• Nerozšiřovat nové plochy zástavby v no­vém ÚP z důvodu limitované kapacity vzdělávacích, dopravních a dalších slu­žeb. Převod některých zastavitelných ploch na nezastavěné území (Lázně – obchvat). Regulace pro komerční i bytovou zástavbu – omezení výšky i plochy zastavitelnosti.
• Motivace majitelů domů v ulici Pražská zlepšit vzhled svých domů, zejména fasády do ulice.
• Přidat parkovací plochy – odstavné parkoviště i parkování pro návštěvníky města, koncepce parkování ve městě.
• Revitalizovat městský parku „za muze­em“ – prvky pro návštěvníky (herní prvky, lavičky, koše), herní plocha – petanque, dokončení koncepce zeleně – oživení parku.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
• Maximum agend na úrovni MěÚ – občan­ské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy. Motivovat stávající zaměstnance – zvýšení motivační složky platu, stáže pro VŠ studen­ty, motivace pro absolventy VŠ.
• Zavést elektronickou úřední desku, obecně větší zapojení veřejnosti při řízení chodu města – uveřejňování smluv, zakázek, pravidelné debaty s veřejností nad cho­dem města nebo jeho rozvojem – příklady na www.otevrenamesta.cz, www.praha7.cz.

ŠKOLY
• Vyřešit rozšíření kapacity školy. Výuka tělesné výchovy – oprava stávající tělocvičny, výstavba odpovídající tělocvičny.
• Zapojit maximálně do výuky regionální témata – spolupráce s místním muzeem, místními spolky, podnikateli atd.

 

Volební program v pdf zde

Komentáře jsou vypnuty.