Zelená bilance pro Jílové

Loni se nám podařilo několik dílčích úspěchů v zastupitelstvu:

 • D3 stále nemá platné územní rozhodnutí ani stavební povolení, jsme aktivní členové spolku Alternativa D3
 • Realizována studie pro zvýšení bezpečnosti chodců v Jílovém, s pomocí participativního rozpočtu realizován nový přechod na Radlíku od palírny k Ráčku.
 • Projekt na retenci vody v parku za muzeem – aktivní účast v přípravě.
 • Vznikla studie “Retence vody v krajině” – vytipována místa pro obnovu tůní, rybníků, mokřadů a celkovém zpomalení odtoku vody z krajiny.
 • Spolupráce s místními výbory – aktivně komunikujeme zejména s výborem Luka p. Medníkem, Borek a pomáháme prosadit jejich záměry – např. dětské hřiště Luka, projekt vodovod Borek.
 • Strategický plán – prosazování témat jako úspory energie a obnovitelné zdroje, retence vody, cyklostezky
 • Územní plán – zatím ve stádiu návrhu pro společné jednání – úbytek zastavitelných ploch (ca o 1/3 oproti stávajícímu ÚP), přidány plochy občanské vybavenosti apod. Stále ale prosazujeme další snížení zastavitelných ploch zejména na západním okraji města.

Zasedání zastupitelstva

Krátce ze zářijového zastupitelstva

 • U participativního rozpočtu již vybráni dodavatelé vítězných projektů – cyklo pumptrack a přechod na ul. Pražská směr Ráček na Radlíku – realizace se stihne ještě letos (v závislosti na počasí)
 • Stavba severního obchvatu začne v září 2021, průjezd bude zachován, cena ca 150 mil. Kč; dokončen do konce roku 22
 • Spolupráce obcí na budoucím provozování a zajištění dodávek vody – memorandum se Suez Gruppe
 • Zvýšení poplatku za odpad na 1200 Kč/rok, cílem je získání více prostředků z vlastníků rekreačních objektů, zároveň schváleno omezení hmotnosti vyváženého stavebního odpadu na sběrný dvůr. Opatření mají přispět k nižší ztrátovosti celého systému odpadu ve městě (aktuálně město doplácí ca 40 % nákladů).
  Daň z nemovitosti – navýšení koeficientu na 3 na celém území města – v průměru o několik set Kč.  Zelení nesouhlasí s tímto navýšením také v souvislosti se zdražením poplatku za odpad výše.
 • přijetí dotace – multifunkční hřiště na Radlíku
 • podpora města – oprava kostela na náměstí
 • nákupy pozemků – cesty Luka p. Medníkem, ulice „Ke Slunci“ – vodovod, kanalizace

Bezpečnější doprava pro chodce v Jílovém

Jedno z témat, které jsme do zastupitelstva přinesli byla bezpečnost chodců ve městě. Na základě návrhu našeho zastupitele Oskara Lažanského vznikla počátkem roku 2020 studie, která analyzovala vybraná místa pro přecházení a přechody v Jílovém. Protože ve veřejném sektoru trvá vše (i díky COVIDu) o trochu déle 🙂 letos se dočkáme prvních úprav dvou míst na ulici Pražská. První drobná úprava je již hotová poblíž křižovatky s ul. Rudných dolů od Normy, a to osvětlení nad přechodem – viz foto. Za podporu děkujeme v případě tohoto přechodu Nadaci ČEZ.

Dále pak snad již na podzim přibyde nový přechod na Radlíku od palírny směrem do ulice k Ráčku, ještě před benzínovou pumpou. Tento přechod je zároveň vítězem participativního rozpočtu – další iniciativy Zelených ve městě. Další místa vyjmenovaná ve studii jsou například – přechod na návsi na Radlíku, zpomalení na příjezdu do města na ul. Šenflukova nebo přechod na Radlíku “U Ručiček”. Věříme, že i díky našemu přispění se bezpečnost chodců ve městě zlepší.

přechod ul. Pražská/Rudných dolů

Retence vody

Aktuálně se snažíme získat podporu města a objednat studii, které by přinesla konkrétní a expertní doporučení, jak zlepšit retenci vody a stav podzemních vod v Jílovém a nejlbližším okolí. Péče o vodu v krajině je dlouhodobá záležitost a studie může naše aktivity výrazně zrychlit.

Jednat se o tom bude na dubnovém zastupitelstvu.

Zelení - zelená politika

Zelená politika, to v dnešní Evropě není jen ekologie a globální klimatická změna. Zelená témata i řešení se objevují v řadě oblastí od sucha, přes odpadové hospodářství až po například rodinnou politiku a digitální ekonomiku. Zelení vždy prosazují řešení se silným sociálním aspektem a zároveň maximálně šetrné i pro další generace. Zelená řešení upřednostňují společenské dopady před profitem jednotlivce, stejně jako zdánlivě jednoduchá řešení před nákladnými technickými řešeními. Více informací o nás.

Dálnice D3 a řešení dopravy ve městě

Jílovsko stejně jako ostatní regiony u Prahy trápí kvalitní dopravní spojení do hl. města. Zelení navrhují tento problém řešit modernizací stávající silniční sítě, dostavbou pražského okruhu a především kvalitním a rozšířeným systémem veřejné příměstské dopravy po vzoru Německa. Zelení dlouhodobě kritizují předražené dopravní stavby, které jsou navíc plánovány necitlivě “shora” – z tohoto důvodu dlouhodobě kritizujeme trasu dálnice D3 přes Posázavi.

Zapojení veřejnosti do správy města

Správa města je zároveň správa veřejných prostředků z daní nás všech, proto prosazujeme maximální transparentnost a zapojení širší veřejnosti například přes zájmové skupiny, spolky nebo formou participativního rozpočtu. Zapojení veřejnosti není pro nás jen klišé, aktivně se zapojujeme do místního dění a zajímá nás názor občanů na naší politiku. Zároveň podporujeme činnost nejen ve vlastním městě, ale i připojených obcích.

Územní rozvoj - občanská vybavenost, omezení výstavby a obnova infrastruktury

Město Jílové má unikátní historii, a proto je naší prioritou zachování krajinného rázu města a jeho okolí – tedy omezovat nadměrnou a velkoplošnou zástavbu. Dále pak podporujeme nezbytné investice do obnovy a oprav infrastruktury, protože jen tak, lze rozumně a šetrně spravovat obecní majetek. Podporujeme rozvoj občanských služeb a obnova funkčních veřejných prostranství.